Etiske retningslinjer

Introduksjon

I BK Gruppen (kalt BK) fremmer vi anstendige arbeids- og miljøstandarder i våre forsyningskjeder. Vi samarbeider tett med våre leverandører og forretningspartnere for å nå dette målet. Derfor har vi utarbeidet denne adferds koden for å illustrere hva vi forventer av våre leverandører og forretningspartnere. Retningslinjene dekker menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

BK har som mål å kontinuerlig forbedre policy og praksis som støtter leverandører i å overholde disse etiske retningslinjene.

 

Prinsipper

BK sine leverandør skal levere varer og tjenester som produseres i samsvar med retningslinjene. Videre skal leverandørene kommunisere adferds koden til underleverandørene og overvåke implementeringen.

Krav om egen praksis

Når nye leverandører velges, vil det bli lagt vekt på sosiale og miljømessige standarder.

Verken BK eller noen av de ansatte skal noen gang tilby eller akseptere ulovlige eller ulovlige pengegaver eller andre former for godtgjørelse for å sikre forretningsrelatert eller privat fordel, eller fordel for kunder eller leverandører.

BK og BK sine leverandører skal unngå partnere som opererer i land som er underlagt internasjonal boikott av FN og / eller norske myndigheter.

 
Krav til forhold i forsyningskjeden

IEHs etiske handelsprinsipper er basert på viktige konvensjoner og dokumenter fra FN og Den internasjonale arbeidsorganisasjon. Nasjonale lover skal respekteres, og når bestemmelsene i lov og IEHs etiske handelsprinsipper tar for seg samme tema, skal de strengeste gjelde.

1. Tvangsarbeid (ILO-konvensjon nr. 29 og 105)

1.1 Det skal ikke være tvangsarbeid, tvangsarbeid eller ufrivillig fengselsarbeid.

1.2 Arbeidstakere er ikke pålagt å innlevere innskudd eller identitetspapirer til sin arbeidsgiver, og skal være fri til å forlate arbeidsgiveren etter rimelig varsel.

En leverandør må være i stand til å dokumentere samsvar med adferds kodeksen på forespørsel fra BK. Slik dokumentasjon kan ha form av egenerklæring, oppfølgingsmøter og / eller inspeksjoner av arbeidsforholdene på produksjonssteder. Leverandøren er forpliktet til å navngi og oppgi kontaktinformasjon for enhver underleverandør som BK ønsker å inspisere.

Ved brudd på retningslinjene vil BK og leverandøren i fellesskap utarbeide en plan for å avhjelpe bruddet. Utbedring må skje innen rimelig tid. Kontrakten blir kun sagt opp hvis leverandøren fortsatt er uvillig til å rette opp bruddet etter gjentatte henvendelser.

2. Foreningsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 87, 98, 135 og 154)

2.1 Arbeidere, uten forskjell, skal ha rett til å delta i eller danne fagforeninger etter eget valg og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiveren skal ikke forstyrre, hindre dannelsen av fagforeninger eller kollektive forhandlinger.

2.2 Arbeiderrepresentanter skal ikke diskrimineres og skal ha tilgang til å utføre sine representative funksjoner på arbeidsplassen.

2.3 Der retten til foreningsfrihet og / eller kollektive forhandlinger er begrenset i henhold til lovgivningen, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre utviklingen av alternative former for uavhengig og fri representasjon og forhandlinger for arbeidstakere.

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO-konvensjoner nr. 138, 182 og 79, og ILOs anbefaling nr. 146)

3.1 Minimumsalderen for arbeidstakere skal ikke være under 15 år og overholde

i) nasjonal minimumsalder for ansettelse, eller;

ii) fullføringsalderen for obligatorisk utdanning,

hvilken av disse som er høyere. Hvis lokalt minimum er satt til 14 år i samsvar med unntak fra utviklingsland under ILO-konvensjon 138, kan denne lavere alderen gjelde.

3.2 Det skal ikke være rekruttering av barnearbeid definert som noe arbeid utført av et barn yngre enn alderen angitt ovenfor.

3.3 Ingen personer under 18 år skal være engasjert i arbeid som er farlig for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.4 Retningslinjer og prosedyrer for utbedring av barnearbeid forbudt i henhold til ILO-konvensjoner nr. 138 og 182, skal etableres, dokumenteres og kommuniseres til personell og andre interesserte parter. Tilstrekkelig støtte skal gis for at slike barn skal kunne delta og fullføre obligatorisk opplæring.

4. Diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111 og FNs konvensjon om diskriminering av kvinner)

4.1 Det skal ikke forekomme diskriminering på arbeidsplassen ved ansettelse, kompensasjon, tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk bakgrunn, religion, alder, funksjonshemming, kjønn, sivilstand, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

4.2 Tiltak skal etableres for å beskytte arbeidstakere mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende oppførsel, og fra diskriminering eller avslutning av arbeid på uforsvarlige grunner, f.eks. ekteskap, graviditet, foreldre eller HIV-status.

5. Hard eller umenneskelig behandling

5.1 Fysisk overgrep eller straff, eller trusler om fysisk overgrep, seksuell eller annen trakassering og verbalt overgrep, så vel som andre former for trusler, er forbudt.

6. Helse og sikkerhet (ILO-konvensjon nr. 155 og ILO-anbefaling nr. 164)

6.1 Arbeidsmiljøet skal være trygt og hygienisk, med tanke på den gjeldende kunnskapen i bransjen og spesifikke farer. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres nøye. Tilstrekkelige tiltak skal iverksettes for å forhindre ulykker og helseskader som følge av, assosiert med eller oppstår i løpet av arbeidet, ved å minimere, så langt det er praktisk mulig, årsakene til farene som ligger i arbeidsmiljøet.

6.2 Arbeidere skal få regelmessig og dokumentert helse- og sikkerhetsopplæring, og slik opplæring skal gjentas for nye eller omplasserte arbeidere.

6.3 Tilgang til rent toalettanlegg og drikkevann, og, hvis det er hensiktsmessig, sanitæranlegg for oppbevaring av mat.

6.4 Innkvartering, der dette er gitt, skal være rent, trygt og tilstrekkelig ventilert og skal ha tilgang til rent toalett og drikkevann.

7. Lønn (ILO-konvensjon nr. 131)

7.1 Lønninger og ytelser som utbetales for en standard arbeidsuke skal som minimum oppfylle nasjonale juridiske standarder eller industristandardstandarder, avhengig av hva som er høyest. Lønn skal alltid være tilstrekkelig for å dekke grunnleggende behov, inkludert noen skjønnsmessige inntekter.

7.2 Alle arbeidstakere skal få en skriftlig og forståelig kontrakt som beskriver lønnsbetingelser og betalingsmåte før de begynner å ansette.

7.3 Trekk fra lønn som disiplinærtiltak er ikke tillatt.

8. Arbeidstid (ILO-konvensjon nr. 1 og 14)

8.1 Arbeidstid skal være i samsvar med nasjonale lover og standard industristandarder, og ikke mer enn gjeldende internasjonale standarder. Ukentlig arbeidstid bør ikke være mer enn 48 timer med jevne mellomrom.

8.2 Arbeidere skal ha minst en fridag for hver 7. dagers periode

8.3 Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimal overtid er 12 timer per uke, dvs. at den totale arbeidsuken inkludert overtid ikke skal overstige 60 timer. Unntak fra dette aksepteres når det reguleres av en tariffavtale.

8.4 Arbeidere skal alltid motta overtidsbetaling for alle arbeidstimer utover normal arbeidstid (se 8.1 ovenfor), minimum i samsvar med relevant lovgivning.

9. Vanlig ansettelse

9.1 Forpliktelser overfor arbeidstakere i henhold til internasjonale konvensjoner, nasjonal lovgivning og forskrifter om vanlig ansettelse skal ikke unngås ved bruk av kortvarige kontrakter (som kontraktsarbeid, uformelt arbeid eller dagarbeid), underleverandører eller andre arbeidsforhold.

9.2 Alle arbeidstakere har krav på ansettelseskontrakt på et språk de forstår.

9.3 Varigheten og innholdet av lærling programmene skal være klart definert.

10. Miljø

10.1 Tiltak for å minimere uønskede påvirkninger på menneskers helse og miljøet skal treffes gjennom hele verdikjeden. Dette inkluderer å minimere forurensning, fremme en effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann, og minimere klimagassutslipp i produksjon og transport. Det lokale miljøet på produksjonsstedet skal ikke utnyttes eller forringes.

11.2 Nasjonale og internasjonale miljølovgivninger og forskrifter skal respekteres og relevante utslippstillatelser innhentes.

11. Korrupsjon

11.1 Korrupsjon i noen form aksepteres ikke, inkludert bestikkelse, utpressing, tilbakeslag og urettmessige private eller profesjonelle fordeler for kunder, agenter, entreprenører, leverandører eller ansatte hos en slik part eller myndighetspersoner.

12. Ledelsessystemer for leverandører

Ledelsessystemet er nøkkelen til implementeringen av etiske retningslinjer. BK understreker viktigheten av at leverandører har systemer som støtter slik implementering. BK sine forventninger i denne forbindelse er oppsummert i følgende tiltak:

• Leverandøren skal gjøre en sentral plassert ansatt ansvarlig for implementeringen av adferds kodeksen i leverandørens virksomhet.

• Leverandøren må gjøre adferds koden kjent i alle relevante deler av organisasjonen.

• Leverandøren må innhente BK sin samtykke før produksjonen eller deler av produksjonen settes til en underleverandør / entreprenør, dersom dette ikke er avtalt på forhånd.

• Leverandøren må kunne redegjøre for hvor varer bestilt av BK skal produseres.

13. Dyrevelferd

13.1 Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd.

13.2 Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.

I noen tilfeller kan politiske eller kulturelle forhold gjøre det vanskelig å overholde visse standarder eller å skaffe seg identitet til eller kontakt med alle underleverandører. I slike tilfeller vil BK være åpen for å diskutere en alternativ tilnærming.